ถึงเวลาที่รัฐบาลไทยควรออกตราสารหนี้ภัยพิบัติแล้วหรือยัง ?

23 พฤศจิกายน 2564
964 views

บทนำ

ทุกวันนี้ โลกประสบภาวการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภมิอากาศและโรคระบาด ดังที่เราจะเห็นได้จากภัยพิบัติที่เกิดในไทยบ่อยครั้งขึ้นในช่วง 10-2ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเคยพบภัยทางธรรมชาติธรณีพิบัติและสึนามิเมื่อปี 2543 อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 ตลอดจนโรคระบาดโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภัยพิบัติเกิดขึ้นนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังที่แสดงในตารางที่ 1ที่มา: 1/Emergency Event Database (EM-DAT) Te Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) within the Université Catholique de Louvain (UCLouvain)

ในแต่ละครั้งที่เกิดภัยพิบัติ รัฐบาลไทยมักจะช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยด้วยการจ่ายเงินชดเชยตรงให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อาทิ เงินชดเชยแค่แรงงานที่ไม่สามารถไปทำงานได้