เกี่ยวกับเรา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดพิมพ์และเผยแพร่จดหมายข่าว 'เศรษฐสาร' ฉบับแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2530 เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้เศรษฐศาสตร์ และเป็นเวที แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ที่สอนเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ในช่วงแรก ของการดำเนินการ มีรองศาสตราจารย์วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน เป็นบรรณาธิการ พร้อมด้วย คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ประจำกองบรรณาธิการ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์สมบูรณ์ ศิริประชัย, อาจารย์บุญช่วย ศรีคำพร, อาจารย์ประยงค์ เนตยารักษ์, อาจารย์วรรณศิริ นัยวิทิต, อาจารย์ทวี หมื่นนิกร และอาจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ร่วมกันผลิตเนื้อหาครอบคลุมทั้ง บทความวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ ปทานุกรมเศรษฐศาสตร์ ท่านถาม-เราตอบ และบทความทั่วไป ต่อมาได้ รองศาสราจารย์ภราดร ปรีดาศักดิ์ เป็นบรรณาธิการ

ในปัจจุบัน 'เศรษฐสาร' มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตตัวอย่าง กรณีศึกษา และสื่อการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ตลอดจนบทวิเคราะห์ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบัน สำหรับอาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมปลายใช้ประกอบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจประเด็นทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ผ่านคอลัมน์ต่างๆ อาทิ เศรษฐศาสตร์ (เผยแพร่ความรู้เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น) เศรษฐกิจ (ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก) เศรษฐจร (บทความนานาทัศนะทางด้านเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์) สารคดี (บทความสรุปการสัมมนา แนะนำหนังสือและสื่อความรู้ต่างๆ) และสารานุกรม (รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจ) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอ่าน เศรษฐสารจึงได้ยุติฉบับพิมพ์ไปตั้งแต่ เศรษฐสาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2562) แล้วเปลี่ยนเป็นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.setthasarn.econ.tu.ac.th ตั้งแต่ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2562) เป็นต้นไป รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ (FB: เศรษฐสาร, IG: setthasarn_econTU) และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ผู้อ่านยังคงสามารถดาวน์โหลดเศรษฐสารฉบับย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ เช่นเดิม
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ตฤณ ไอยะรา
กองบรรณาธิการ
ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
ผู้จัดการ
นางสาวพิชามญช์ ดีทน
ข้อมูลติดต่อ
โครงการ 'เศรษฐสาร' คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกจดหมายข่าว
“เศรษฐสาร”
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์